|
Super User

W okresie od 01.08.2012 r do 31.08.2012 r jest realizowany przez MOPS w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, projekt o nazwie „Asystent Rodziny”.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kładzie główny nacisk na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, a więc w rodzinie dziecka.

Projekt „Asystent Rodziny” zakłada wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia w niej dziecka. Zakłada również wprowadzenie i wzmocnienie, w ramach profilaktyki, działań asystentów rodziny, których zadaniem będzie prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Ma również na celu doskonalić i rozwijać współpracę pomiędzy przedstawicielami instytucji (m.in. szkoły, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądów ), które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną, w celu wspomagania rodziny w działaniach na rzecz poprawy jej sytuacji. Pierwszym i najważniejszym elementem tego projektu jest gmina i jej działania służące udzieleniu rodzinie wszechstronnej pomocy, tak aby mogła ona poradzić sobie z doznawanymi trudnościami i w efekcie by nie doszło do interwencji w postaci umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Działania pomocowe na poziomie gminy będą również prowadzone w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną i będą zmierzać do stworzenia takich warunków w funkcjonowaniu rodziców dziecka, by możliwy był powrót dziecka pod ich opiekę. Działania te ustawodawca nazywa „wspieraniem rodziny” i mogą one mieć charakter działań profilaktycznych (uprzedzających wystąpienie niepożądanych skutków w funkcjonowaniu rodziny) lub zmierzających do reintegracji rodziny.
Projektem są objęte rodziny, które potrzebują wsparcia i wyrażają chęć uczestnictwa.
Asystent rodziny wykonuje prace w miejscu zamieszkania rodziny oraz innych miejscach aktywności społecznej rodziny.
Zakres działania asystenta:
- prowadzenie treningu kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
- prowadzenie treningu budżetowego
- prowadzenie treningu kompetencji w zakresie dbania o zdrowie
- motywowanie do pogłębiania wiedzy o dziecku i aktywowanie uczestnictwa w różnych sferach
jego życia
- prowadzenie kompetencji w zakresie organizacji czasu wolnego.