MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Dodatek osłonowy – co to jest?

Dodatek osłonowy jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390, z późn.zm.)

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca - gospodarstwo domowe jednoosobowe ;
 • osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80 / 286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 / 429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 / 607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 / 822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy można przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacona zostanie różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego?

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego będzie podany adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jeżeli nie będzie podany adresu poczty elektronicznej, będzie można odebrać  informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, pokój nr 1 przy ul. Cichej 7  w Bolesławcu.

 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024 r., po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski można składać:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7.30 - 11.00

           wtorek, czwartek w godzinach 11.30 - 14.30.

 • za pośrednictwem poczty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

ul. Cichej 7, 59-700 Bolesławiec,

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy  ePUAP ( wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu  zaufanego).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760)

 

 

 

 

Dodatek osłonowy w 2022 r.

 

Dodatek osłonowy na rosnące ceny energii, gazu i żywnosci.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych przy ul. Cichej 7, pokój nr 1.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać w siedzibie MOPS przy ul. Cichej 7 w Bolesławcu oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.boleslawiec.pl .

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 075 645 78 11  poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7.30 - 11.00 wtorek, czwartek 11.30 - 14.30.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Ustalenie prawa do dodatku osłonowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się : osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą
i gospodarującą lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo wieloosobowe). Wysokość przeciętnego, miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym w przypadku wniosków złożonych  do 31 lipca 2022r. tj. za rok 2020, a w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022r. na podstawie dochodów osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym tj. za rok 2021. Wyliczenie dochodu odbywa się na podstawie definicji dochodu i sposobie wyliczania  z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  
(Dz. U z 2022 r. poz. 1).

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO                         

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE POLITYKI 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH                                        

            
  

 

 

Kategoria: