MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Siedziba Zespołu:
ul.Cicha7
59-700 Bolesławiec
Tel.75 6457823

 

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” .

W Bolesławcu  Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Uchwały  nr IX /58/11 Rady Miasta Bolesławiec  z dnia 25 maja 2011r.   w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania , zgodnie Zarządzeniem 292/2011 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 13 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienione zarządzeniem Nr 190/12 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 15 maja 2012 r.

W skład Zespołu wchodzą min. przedstawiciele:
MOPS, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Stowarzyszenia Przeciw Przemocy „Razem” ,Oświaty, Służby Zdrowia, Ochotniczego Hufca Pracy.

Zespół Interdyscyplinarny i grupa robocza udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz podejmują działania w odniesieniu do osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań. Zapraszają osobę co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie Zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych. Rozstrzygają też o braku zasadności podejmowania działań.

Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, spotkania z osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

Zakończenie procedury "Niebieska karta" następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie, rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać: dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury, opis podjętych w ramach procedury działań, o zakończeniu procedury zawiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba,
której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie
i uważasz,że
członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy,

zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

 

 

Kategoria: