MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

 Informacja  o placówkach  i  instytucjach  świadczących  pomoc  osobom  i  rodzinom  doznającym przemocy

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
 ul. Cicha 7
tel. 75 645 78 23
Czynny w dni robocze  od 7.00 - 15.00

 • Porady socjalne i prawne
 • Pomoc pieniężna i rzeczowa
 • Pomoc psychologa
 • Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą w rodzinie

 

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu
ul. Cicha 7
tel. 75 645 78 23
kontakt  w dni robocze od 7.00 -15.00

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w  Bolesławcu
ul. Pl. Piłsudskiego pokój 410 i 411
tel. 75 645 65 62 i 75 645 65 63
Kontakt w dni robocze  od 8.00 - 15.00

 • Udzielenie wszechstronnych informacji związanych z rozwiązywaniem problemu uzależnień
 • Wszczynanie postępowań o leczenie odwykowe

 

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
ul. Zygmunta Augusta 20
tel. 75 649 62 00
tel. Alarmowy 997
kontakt całą dobę

 • Interwencje domowe – w przypadku stwierdzenia  przemocy domowej policja zakłada tzw. Niebieską Kartę
 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • Wniosek o ściganie
 • Porady prawne  w zakresie zagrożenia bądź wystąpienia przemocy w rodzinie
  /kontakt z koordynatorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w dni powszednie od 800 – 1500 tel. 75 649 62 07/
 • Kontakt z dzielnicowym  lub kierownikiem rewiru dzielnicowych
  /w dni powszednie od 800 - 1500 , tel. 75 649 62 17/

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2021

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie


Lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla województwa dolnośląskiego

Informator bezpłatnych form wsparcia dla mieszkańców Bolesławca - 2020 r.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.

Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach - stan na dzień 27.06.2019 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r.

Kategoria: