MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatki mieszkaniowe są w pełni finansowane z budżetu miasta.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 ze zm.)

Kto jest uprawniony?
Dodatek przysługuje:

 1. najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy – czyli lokali komunalnych, mieszkań będących własnością zakładu pracy tzw. mieszkań zakładowych, jak i mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku), zamieszkującym w tych lokalach;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na przykład na skutek umowy użyczenia),
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje przebywającym w:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 3. schronisku dla nieletnich,
 4. zakładzie poprawczym,
 5. zakładzie karnym
 6. w szkole wojskowej – jeśli instytucje te zapewniają pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy.

Od czego zależy przyznanie dodatku?:

 1. Powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu.

Liczba osób zamieszkujących w lokalu Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna + 30%
1 osoba 35 m2 45,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 2. Średniego miesięcznego dochodu, za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Dochód gospodarstwa domowego Wnioskodawcy oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale z nim zamieszkują tworząc wspólne gospodarstwa domowe. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Do dochodów nie wlicza się:


    • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
    • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek opiekuńczy),
    • świadczenie wychowawcze (500+),
    • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
    • świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
    • dodatek mieszkaniowy,
    • dodatek energetyczny,
    • dodatek dla sieroty zupełnej,
    • dodatek pielęgnacyjny,
    • świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
    • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów – tzw. trzynastka,
    • nieopodatkowana pomoc rodziny i tzw. prace dorywcze.
Od wyliczonego dochodu członków gospodarstwa domowego 
odejmuje się alimenty świadczone na rzecz innych osób (spoza gospodarstwa domowego wnioskodawcy).

Średni miesięczny dochód na osobę, oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób w tym gospodarstwie, a następnie przez liczbę miesięcy (3).

O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza :
    • 40% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe ) – 2.265,01 zł
    • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby( gospodarstwo wieloosobowe) - 1.698,76 zł.
Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dzień 1 lipca 2021 r. wynosi: 5 662,53 zł.

Wysokość dodatku stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości – udział własny wnioskodawcy:
1) 15% dochodów gospodarstwa 1 osobowego;
2) 12% dochodów gospodarstwa 2 - 4 osobowego;
3) 10 % dochodów gospodarstwa 5 i więcej osobowego.
 

Z wnioskiem należy udać się do zarządcy budynku. Potwierdza on m.in. tytuł prawny Wnioskodawcy do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu i jego wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, gazu i centralnie ciepłej wody ( za brak wymienionych instalacji do wydatków na mieszkanie doliczane są ryczałtu za ich brak).


Jak ubiegać się o dodatek? 

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach, za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku i załącza niezbędne dokumenty, potwierdzające wykazane dochody.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć wydatki poniesione na mieszkanie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosek ( rachunek za czynszu, rachunek za wodę itp.).

Jak jest wypłacany dodatek ?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie dodatku powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administratora (zarządcy) nieruchomości lub właściwej wspólnoty mieszkaniowej, pomniejszając tym samym wysokość czynszu osoby pobierającej dodatek mieszkaniowy.


Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego?


Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal, a kwota zaległości przekracza ponad 2 miesiące – na pisemny wniosek zarządcy (administratora) wstrzymuje się wypłatę dodatku mieszkaniowego. Jeżeli zaległości nie zostaną wyrównane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu; decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy wygasa; gdy zaległości zostaną wyrównane w w/w terminie, dodatek mieszkaniowy wypłaca się ponownie od daty wstrzymania z wyrównaniem.

Szczegółowych informacji udziela Dział Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, ul. Cicha 7, pokój nr 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 075 645 78 11.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek  8.00 do 11.00 oraz 14.00 do 15.00

 

Dopłata do czynszu

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę, a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
 2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. ,
 3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.
Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.


Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
 3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).
Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Kategoria: