MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Zasady kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej (w tym również do DPS w Bolesławcu) określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.), natomiast zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z 19 dnia października 2005 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

Z przepisów tych wynika m.in.:

  1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.
  2. Osoba, o której mowa powyżej składa wniosek, prośbę o skierowanie do domu pomocy społecznej do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania (wniosek można przesłać pocztą, złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną). W prośbie opisuje swoją sytuację życiową (podeszły wiek, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki).
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, w którym winien potwierdzić się opisany we wniosku stan rzeczy. Do wywiadu należy dołączyć inne dokumenty w tym źródło i wysokość dochodów miesięcznych, zaświadczenie od lekarza leczącego, potwierdzające, iż osoba wymaga całodobowej opieki, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
  4. Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
  5. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.
  6. Pobyt w każdym Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Pensjonariusz Domu zobowiązany jest do odpłatności w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu.
  7. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu za 2012 r. ustala Wojewoda Dolnośląski w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej danego typu.
  8. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej tj. 70% jej własnego dochodu jest niższa niż pełny koszt utrzymania, opłatę ponoszą w dalszej kolejności: - małżonek, dzieci lub wnuki (po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego) , - gmina, która kieruje osobę do Domu Pomocy Społecznej.
  9. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej nie ma nikogo bliskiego lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, tj. poniżej 300% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej - obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
  10. Kryterium dochodowe, o którym mowa wyżej aktualnie dla osoby samotnie gospodarującej wynosi: 477 zł miesięcznie netto, a dla osoby w rodzinie 351 zł miesięcznie dla każdej osoby.
Kategoria: