MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ogłasza nabór wniosków celem realizacji Programu ,, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

            Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności trwałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionymi.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych,
 • w tym utrzymaniu higieny osobistej;wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Nabór wniosków do Programu odbywać się będzie w terminie od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP ( wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu. Wnioskodawcy o wynikach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

Kryteria według których dokonana będzie kwalifikacja do Programu to przede wszystkim:

 • stopień oraz rodzaj niepełnosprawności
 • sytuacja rodzinna
 • wiek
 • uczestnictwo w poprzednich edycjach programu
 • kolejność zgłoszeń

 

Szczegółowe informacje zawarte są wRegulaminie wewnętrznym doraźnej Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu zakwalifikowania osób do udziału w programie ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ’’ - edycja 2024

 

Regulamin wewnętrzny doraźnej Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu zakwalifikowania osób do udziału w programie ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością’’ - edycja 2024

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Załącznik nr 2 - Karta czynności

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 4 – Klauzula

DOFINANSOWANIE

|
Super User
Wszystko, co dobre - szybko się kończy. Ferie zimowe już za nami. Dzieci z Osiedlowego Klubu Dzieci i Młodzieży nie mogły narzekać w tym czasie na nudę. 
 
Było kolorowo, smacznie, kosmicznie, a przede wszystkim wesoło.
Była wycieczka do Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki  na piękną bajkę Wyfrunięci, ale także w kosmos.... A to za sprawą zajęć, podczas których budowaliśmy stację kosmiczną. Nie zabrakło również warsztatów na temat zdrowego żywienia. Mieliśmy okazję sami przygotować pyszne kanapki, a przy okazji dowiedzieć się czegoś o zdrowych produktach spożywczych. Oczywiście nie zabrakło ulubionych gier planszowych.
 
Zwieńczeniem ferii było międzypokoleniowe spotkanie z seniorami z Dzienny Dom Senior+ w Bolesławcu. Wspólne zabawy czy wykonywanie prac plastycznych pokazało, że nasi najmniejsi mogą świetnie współpracować z seniorami i dużo się od nich nauczyć. 
 
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym dzieci mogły spędzić te ferie w aktywny sposób.
 
 
 • received_1
 • received_11
 • received_12
 • received_13
 • received_14
 • received_15
 • received_16
 • received_17
 • received_18
 • received_19
 • received_20
 • received_21
 • received_22
 • received_23

|
Super User

Dodatek osłonowy w 2024 r.

 

Dodatek osłonowy – co to jest?

Dodatek osłonowy jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390, z późn.zm.)

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca - gospodarstwo domowe jednoosobowe ;
 • osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące gospodarstwo domowe wieloosobowe.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80 / 286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 / 429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 / 607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 / 822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy można przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacona zostanie różnica między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego?

 • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego będzie podany adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jeżeli nie będzie podany adresu poczty elektronicznej, będzie można odebrać  informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, pokój nr 1 przy ul. Cichej 7  w Bolesławcu.

 • Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024 r., po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski można składać:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7.30 - 11.00

           wtorek, czwartek w godzinach 11.30 - 14.30.

 • za pośrednictwem poczty – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

ul. Cichej 7, 59-700 Bolesławiec,

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy  ePUAP ( wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu  zaufanego).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760)