MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

KASA W MIESIĄCU MAJ 2024 CZYNNA W DNIACH:
09.05.2024 ( CZWARTEK)
16.05.2024 ( CZWARTEK)
23.05.2024 ( CZWARTEK)
28.05.2024 (WTOREK)
W GODZ. OD 11.00 DO 12.30

|
Super User

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ogłasza nabór wniosków celem realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2024

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności albo
  2. osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowanej na równi z orzeczeniem wyżej wymienionym

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Nabór wniosków do Programu odbywać się będzie w terminie od 21.03.2024 r. do 28.03.2024 r. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP ( wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu. Wnioskodawcy o wynikach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu uwzględnia w pierwszej kolejności potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Przyznając usługi opieki wytchnieniowej realizator bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 645 78 23

Załączniki :

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 3 - Klauzula

 

DOFINANSOWANIE ow

|
Super User

Informujemy, że w 2024 roku nadal funkcjonuje Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem w Bolesławcu Al. Wojska Polskiego 6/76.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów specjalistów na 2024 r. oraz korzystania z usług Ośrodka.

Harmonogram na 2024 r.pdf

 

  • Harmonogram na 2024r str1
  • Harmonogram na 2024r str2