MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

Z okazji Międzynarodowego Święta Wolontariusza w dniu 09.12.2015 r. odbyło się spotkanie z naszymi wolontariuszami. W czasie spotkania była okazja do wręczenia dyplomów oraz drobnych upominków za dotychczasową działalność i pracę wolontarystyczną.
Zapraszamy do współpracy osoby chętne do działań na rzecz mieszkańców oraz podopiecznych  naszego Ośrodka.

  • DSC02554
  • DSC02556
  • DSC02557
  • DSC02558
  • DSC02561

|
Super User

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
do projektu ogłoszonego w ramach konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-008/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Projekty OPS oraz PCPR na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

 

Gmina Miejska Bolesławiec/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, informuje, że dnia 24 listopada 2015 r. ogłasza nabór na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

 

Celem partnerstwa jest realizacja całego projektu, wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz zarządzanie projektem i realizacja zadań w projekcie, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań (wyszczególnionych w umowie partnerskiej) w projekcie. Projekt polegać będzie na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bolesławiec. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem minimum 20, a maksymalnie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

Czytaj więcej...

|
Super User

W dniu 30 maja 2015 r. parafia p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywni oraz Bolesławieckim Partnerstwem Lokalnym  -  Aktywni z pasją .
Nasze Centrum Wolontariatu aktywnie włączyło się w organizację przedsięwzięcia. Stworzyliśmy stanowiska ceramiczne na których dzieci miały możliwość tworzyć własne prace z gliny, malować i stemplować biskwit. Wolontariusze chcąc uatrakcyjnić dzieciom ich święto, malowali im fantazyjnie twarze, częstowali własnymi domowymi wypiekami. W trakcie festynu dla zgromadzonych zaśpiewała wolontariuszka Kasia. Następnie odbył się konkurs piosenki w którym główną nagrodę ufundowała nasza wolontariuszka Agnieszka.

  • DSC02519
  • DSC02534
  • DSC02536

 

Wiecej zdjęć w galerii pt. Festyn z okazji Dnia Dziecka.

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia
–    zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów  ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

 
Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.)

 
Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:
    • Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2021r. poz. 11 z późn. zm.);
    • Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
    • Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1.    900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2.    1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3.    1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. wysokość dodatku energetycznego na okres od: 01-05-2021r. do: 30-04-2022r. wynosi:

    • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie;
    • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
    • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

 

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.
Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dołącza się kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.


Wniosek o dodatek energetyczny można pobrać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 do 11.00 oraz 14.00 do 15.00