MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

W dniu 30 maja 2015 r. parafia p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywni oraz Bolesławieckim Partnerstwem Lokalnym  -  Aktywni z pasją .
Nasze Centrum Wolontariatu aktywnie włączyło się w organizację przedsięwzięcia. Stworzyliśmy stanowiska ceramiczne na których dzieci miały możliwość tworzyć własne prace z gliny, malować i stemplować biskwit. Wolontariusze chcąc uatrakcyjnić dzieciom ich święto, malowali im fantazyjnie twarze, częstowali własnymi domowymi wypiekami. W trakcie festynu dla zgromadzonych zaśpiewała wolontariuszka Kasia. Następnie odbył się konkurs piosenki w którym główną nagrodę ufundowała nasza wolontariuszka Agnieszka.

 • DSC02519
 • DSC02534
 • DSC02536

 

Wiecej zdjęć w galerii pt. Festyn z okazji Dnia Dziecka.

|
Super User

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia
–    zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów  ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

 
Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm.)

 
Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:
    • Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2021r. poz. 11 z późn. zm.);
    • Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
    • Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:
1.    900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2.    1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3.    1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego na okres od: 01-05-2022 r. do: 30-04-2023 r. wynosi:

    • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 13,38 zł miesięcznie;
    • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 18,58 zł miesięcznie;
    • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł miesięcznie.

 

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.
Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dołącza się kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.


Wniosek o dodatek energetyczny można pobrać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 do 11.00 oraz 14.00 do 15.00

|
Super User

W lutym 2015r. podpisano kolejne porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławcu dotyczące utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Bolesławcu.
Ośrodek Wsparcia będzie między innymi kontynuował działania realizowane na podstawie programu  tut.  Ośrodka finansowanego ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Bolesławcu  w okresie od lutego do grudnia 2015 r.  poprzez :

- systematyczną długoterminową terapię indywidualną dla ofiar  przemocy,

- konsultacje psychologiczne,

- mediacje rodzinne i terapie dla sprawców przemocy.

 

Celami szczegółowymi ośrodka wsparcia będą:

- zwiększenie dostępności do indywidualnej, specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy  w   rodzinie  i  osób uwikłanych w przemoc poprzez prowadzenie terapii i poradnictwa
   specjalistycznego;

- budowanie koalicji lokalnej osób  i instytucji w sprawie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie :

- wspieranie współpracy MOPS ze specjalistami i organizacjami pozarządowymi d/s przemocy,

- wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc  tj. rozszerzenie działań w tym okresie m.in. o grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, programy dla sprawców przemocy, psychoedukacja w zakresie oddziaływań wychowawczych u dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą

 

Z usług ośrodka wsparcia mogą korzystać:

 • - osoby dorosłe doświadczające przemocy - zgłaszające się bezpośrednio do Ośrodka lub kierowane przez MOPS Bolesławiec, Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy,
 • - osoby korzystające do tej pory z porad i terapii specjalistów , w formie  kontynuacji.
 • Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc funkcjonuje w Domu Katechetycznym Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja przy ul. Kościelnej  2   w Bolesławcu.

|
Super User

W dniu 07.02.2015 r. jak co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu zorganizował zabawę karnawałową dla 50 dzieci w wieku od 5 do 12 lat – podopiecznych tut. Ośrodka.

Zabawa odbyła się dzięki życzliwości i przychylności sponsorów (darowizny pieniężne i rzeczowe z zakładów pracy). Dzieci bawiły się w udostępnionej przez Dom Dziennego Pobytu sali, przy ul. Staroszkolnej 6c. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyczny „Dora”.

W trakcie zabawy karnawałowej dzieci brały udział w konkursach i tańcach, przygotowano również poczęstunek. Główną atrakcją było spotkanie z Mikołajem, który wręczył wszystkim dzieciom paczki.

W organizacji zabawy pracowników socjalnych naszego Ośrodka wspierali wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy MOPS.

Serdeczne podziękowania za wsparcie w zorganizowaniu zabawy składamy również Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu.

 • DSC02340
 • DSC02346
 • DSC02365
 • DSC02387
 • DSC02412

Więcej zdjęć w galerii.