MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

|
Super User

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego nawiązującego do działalności Centrum Wolontariatu

II. Organizator i przedmiot konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu , ogłasza konkurs na logo Centrum Wolontariatu, które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Wybrane Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością Centrum Wolontariatu w MOPS w Bolesławcu.

Logo będzie przeznaczone w szczególności do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, reprezentacyjnych i korespondencyjnych. Powinno jednoznacznie kojarzyć się z instytucją i oddawać charakter jej działalności.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.

 

IV. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do dnia 20 grudnia 2012 r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 pracy z dopiskiem „ Konkurs na logo Centrum Wolontariatu”.

Prace powinny spełniać kryteria:
- forma papierowa , płaska ( nie elektroniczna)
- praca powinna być podpisana na odwrocie : imię, nazwisko, adres i telefon
- do każdej pracy prosimy dołączyć pisemną zgodę opiekuna na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie podpisaną czytelnym podpisem
- organizator nie zwraca uczestnikom przedłożonych prac konkursowych
- zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

V. Ocena prac konkursowych

Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu. Kryteriami oceny prac będą : czytelność komunikatu, pomysł, oryginalność, zgodność projektu z charakterem działalności Centrum Wolontariatu. Planuje się przyznanie nagród rzeczowych za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi do 04 stycznia 2013 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.mops.boleslawiec.pl Wręczenie nagród nastąpi 10 stycznia 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7.

VII. Kontakt w sprawie konkursu

Centrum Wolontariatu działające w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Cicha 7 59 – 700 Bolesławiec tel. 75/645 78 23

Kategoria: