MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESŁAWCU

baner nagreuropy

|
Super User

BON ENERGETYCZNY w 2024 r.

Gmina Miejska Bolesławiec informuje, że realizacją ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można składać

od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

 • tradycyjnie w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, pok. Nr 1, w dniach:

- poniedziałek, środa, piątek w godzinach 7.30 – 11.00,

- wtorek, czwartek w godzinach 11.30 – 14.30,

 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP przesyłając ww. wniosek na adres skrytki:  ePUAP:/mops.boleslawiec/skrytka, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, 
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec.

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym jednorazowo gospodarstwu domowemu.

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego bon energetyczny przysługuje:

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie  przekracza kwoty 2.500 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę;

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • dochody z gospodarstwa rolnego;
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 300 lub 600 zł * – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 400 lub 800zł* – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 500 lub 1.000 zł* – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 600 lub 1.200 zł *– gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać gospodarstwa, wprzypadku gdy ich główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Wypłata bonu energetycznego nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu państwa w terminie do 31 grudnia 2024 r.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Klauzula – bon energetyczny

|
Super User

PRZYJMOWANIE NOWYCH

WNIOSKÓW

NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

GOMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, informuje o terminie składnia wniosków

na okres 2024/2025 na:

- świadczenia rodzinne

Prawo do świadczeń rodzinnych będzie ustalane na okres
od dnia 1 listopada 2024 r. do dnia 31 października 2025 r.

 • od 01 lipca 2024 r. składamy wnioski elektroniczne
  za pomocą portalu Emp@tia,
  od 01 sierpnia 2024 r. składamy wnioski tradycyjnie (papierowo)
  w Centrum Świadczeń Rodzinie w Bolesławcu lub listownie
  za pośrednictwem Poczty Polskiej

Mieszkańcy miasta Bolesławiec mogą składać wnioski w Centrum Świadczeń Rodzinie
w Bolesławcu przy pl. J. Piłsudskiego 1
(pok. nr 3 parter biurowca) w następujących dniach i godzinach:

                                          poniedziałek               od 12.00 do 16.00
                                          wtorek, czwartek        od   8.00 do 12.00
                                          piątek                          od   8.00 do 10.00
                                         

po uprzednim pobraniu biletu z kolejkomatu

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku.
poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Wypłata świadczenia

do 31 sierpnia 2024 r.

do 30 listopada 2024 r.

od 1 września 2024 r. do 31 października 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

do 28 lutego 2025 r.

 

 

 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie ustalane na okres
od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

 • od 01 lipca 2024 r. składamy wnioski elektroniczne
  za pomocą portalu Emp@tia,

 • od 01 sierpnia 2024 r. składamy wnioski tradycyjnie (papierowo)
  w Centrum Świadczeń Rodzinie w Bolesławcu lub listownie
  za pośrednictwem Poczty Polskiej

Mieszkańcy miasta Bolesławiec mogą składać wnioski w Centrum Świadczeń Rodzinie
w Bolesławcu przy pl. J. Piłsudskiego 1
(pok. nr 3 parter biurowca) w następujących dniach i godzinach:

                                          poniedziałek                od 12.00 do 16.00
                                          wtorek, czwartek         od   8.00 do 12.00
                                          piątek                           od   8.00 do 10.00

po uprzednim pobraniu biletu z kolejkomatu


Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku.
Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Wypłata świadczenia

do 31 sierpnia 2024 r.

do 31 października 2024 r.

od 1 września 2024 r. do 30 września 2024 r.

do 30 listopada 2024 r.

od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

od 1 listopada 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

do 31 stycznia 2025 r.

od 1 grudnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

do 28 lutego 2025 r.

|
Super User

Uprzejmie informujemy,

że 17 i 18 lipca 2024 roku

Pani Psycholog

Olha Vyzhdova

nie będzie przyjmować.

|
Super User

KASA W MIESIĄCU

LIPCU 2024

CZYNNA W KAŻDY CZWARTEK MIESIĄCA

W GODZINACH

OD 11:00 DO 12:30

ORAZ DODATKOWO

W DNIU 29.07.2024

PONIEDZIAŁEK